Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: 

udział ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o pow. 60,2 m2 położonego w Mrągowie, Osiedle Metalowców 5/6, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie – księga wieczysta OL1M/00029998/2 za 1/4 wartości według oszacowania tj. za cenę wywoławczą 31.000 zł. Do sprzedaży zastosowanie ma art. 17² ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.  

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka, wyciąg  z operatu dostępny jest na www.syndykolsztyn.pl 

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 29.04.2024r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „Udział ½  mieszkanie w Mrągowie”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 30.04.2024r. o godz. 09.50. 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

    • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
    • Wskazanie nieruchomości i proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
    • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
    • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości nr rachunku: 56 1090 2718 0000 0001 4858 4868.

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3, tel. 89 527-07-15.

OPIS I ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI