Syndyk Masy Upadłości AKS Budownictwo sp. z o.o. w upadłości w Biskupcu - sprzeda nieruchomość przemysłową w Biskupcu po obniżonej cenie 

 

prawo własności nieruchomości gruntowej działka nr 117/8 o pow. 3.800 m² zabudowana budynkiem warsztatowo-biurowym, budynkiem magazynowo- warsztatowym oraz dwoma wiatami w Biskupcu przy ul. Chrobrego 28, województwo warmińsko-mazurskie - księga wieczysta OL1B/00016396/7 za cenę wywoławczą 900.000 zł.

Opis i oszacowanie do wglądu w biurze syndyka, wyciąg z operatu dostępny jest na www.syndykolsztyn.pl.

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 29.04.2024r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „oferta przetargowa Biskupiec”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 30.04.2024r. o godz. 09.50.

 Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

    • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
    • Proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
    • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 4 miesiące liczony od daty przyjęcia oferty.
    • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 50.000 zł należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości AKS Budownictwo sp. z o.o. w upadłości nr rachunku: 46 1090 2718 0000 0001 4178 9907.

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15.

OPIS I ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI