Syndyk Masy Upadłości AKS Budownictwo sp. z o.o. w upadłości w Biskupcu sprzeda nieruchomość w Biskupcu

prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 117/8 o pow. 3800 m2 zabudowaną budynkiem warsztatowo-biurowym, budynkiem magazynowo- warsztatowym oraz dwoma wiatami w Biskupcu przy ul. Chrobrego 28 - księga wieczysta OL1B/00016396/7 za cenę wywoławczą 1.046.900 zł plus podatek VAT.

Opis i oszacowanie do wglądu w biurze syndyka.

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 13.10.2023r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „oferta przetargowa Biskupiec”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 16.10.2023r. o godz. 09.50.

 Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

    • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
    • Proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
    • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 4 miesiące liczony od daty otwarcia ofert.
    • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 50.000 zł należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości AKS Budownictwo sp. z o.o. w upadłości, nr rachunku: 46 1090 2718 0000 0001 4178 9907.

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15.

OPIS I ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI