Syndyk Masy Upadłości Agrol Nieruchomości sp. z o.o. w upadłości w Gliwicach

 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej w księdze wieczystej OL1B/0006123/0, stanowiącej działkę nr 47/9 o pow. 0,3208 ha, oraz prawo własności budynków: młyna, czyszczarni, warsztatowo-biurowego, 2 magazynów, budynku przyjęcia zboża wraz przynależnymi do nieruchomości budowlami (silosy zbożowe z osprzętem, oraz linią technologiczną do produkcji mąki), oraz prawo własności nieruchomości opisanej w księdze wieczystej OL1B/0003835/3 stanowiącej działkę nr 47/11 o pow. 0,2813 ha zabudowanej budynkiem byłej wagi wraz z przynależną do nieruchomości wagą samochodową, działkę nr 47/13 o pow. 0,1060 ha zabudowaną budynkiem byłej kuźni oraz niezabudowaną działkę nr 47/12 o pow. 0,0363 ha w Biskupcu przy ulicy Ostre Koło 4 za kwotę wywoławczą stanowiącą 2/3 wartości według oszacowania tj. za cenę wynoszącą 1.795.000 zł.
 • prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiąca działkę nr 47/10 o powierzchni 456 m² zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 88,7 m² położony w Biskupcu przy ul. Ostre Koło 4a opisanej w księdze wieczystej OL1B/00023568/6 4 za kwotę wywoławczą stanowiącą 2/3 wartości według oszacowania tj. za cenę wynoszącą za cenę wywoławczą 219.134 zł.

Opis i oszacowanie do wglądu w biurze syndyka.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 30.07.2024r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „oferta przetargowa Młyn Biskupiec”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 31.07.2024r. o godz. 09.50. O przyjęciu ofert zadecyduje sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt V GUp 14/22. 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
  • Wskazanie nieruchomości oraz proponowanej ceny (nie niższej niż cena wywoławcza).
  • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 4 miesiące liczony od daty przyjęcia oferty.
  • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości Agrol Nieruchomości sp. z o.o. w upadłości w Gliwicach nr rachunku: 44 1140 1111 0000 4133 6800 1001.

Syndyk zastrzega prawo:

 • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
 • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15.