Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: 

  • Dom jednorodzinny w Nowym Gizewie gm. Szczytno - nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 105/21 o powierzchni 2.506 m2, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi o pow. uż. 169,1 m2 i o pow. uż. 82,8 m2 oraz budynkiem rekreacyjnym o konstrukcji drewnianej (sauna) o pow. uż. 30,5 m2 a także niezabudowanej działki nr 105/34 o powierzchni 467 m 2 – księga wieczysta OL1S/00025567/9 za cenę  wywoławczą nie niższą niż ¾ wartości według oszacowania tj. 888.000 zł.
  • Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 65/9 o pow. 12.641 m2, zabudowaną budynkiem magazynowo-socjalnym o pow. 205,1 m² oraz budynkiem portierni o pow. 10,2 m² będącymi odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Nieruchomość położona jest w miejscowości Piątki gm. Nidzica – księga wieczysta OL1N/00017767/8 za cenę nie niższą niż ¾ wartości według oszacowania tj. za 565.000 zł.

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka.  

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 29.04.2024r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „Nieruchomość Nowe Gizewo / Piątki”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 31.05.2024r. o godz. 09.50. O wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości zadecyduje sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt OL10/GUp/9/2022.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
  • Wskazanie nieruchomości i proponowanej ceny (nie niższej niż cena wywoławcza).
  • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
  • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości nr rachunku: 56 1090 2718 0000 0001 4858 4868.

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15.

Zobacz opis i zdjęcia Domu w Nowym Gizewie

Zobacz opis i zdjęcia nieruchomości w Nidzicy