Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: 

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 65/9 o pow. 12.641 m2, zabudowaną budynkiem magazynowo-socjalnym o pow. 205,1 m² oraz budynkiem portierni o pow. 10,2 m² będącymi odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Nieruchomość położona jest w miejscowości Piątki gm. Nidzica – księga wieczysta OL1N/00017767/8 za cenę nie niższą niż ¾ wartości według oszacowania tj. za 565.000 zł. 

 Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka.  

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 20.12.2023r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „Nieruchomość Piątki”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 21.12.2023r. o godz. 09.50. O przyjęciu oferty zadecyduje sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt OL10/GUp/9/2022

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
  • Proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
  • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
  • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości nr rachunku: 56 1090 2718 0000 0001 4858 4868.

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15.

Zobacz opis i zdjęcia nieruchomości w Nidzicy

 

20230629 103628