Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: 

DOM w Kudypach o pow. uż. 126 m2 - nieruchomość gruntowa, położona obręb Jędrychówko - wieś Kudypy nr bud. 1A, gmina Morąg, działka nr 456/3 o pow. 0,0896 ha, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 126,0 m2 – księga wieczysta EL2O/00021500/8 za kwotę wywoławczą wynoszącą 1/2 wartości według oszacowania tj. za cenę 203.000 zł. 

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka.  

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 29.04.2024r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „Dom w Kudypach”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 30.04.2024r. o godz. 09.50. 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

    • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
    • Wskazanie nieruchomości i proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
    • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
    • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości nr rachunku: 56 1090 2718 0000 0001 4858 4868.

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3, tel. 89 527-07-15.

OPIS I ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI