Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż za 2/3 wartości według oszacowania: 

 

nieruchomość gruntowa stanowiąca działki nr 103 i 104 o łącznej powierzchni 3.300 m² zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 216,1 m2 oraz sześcioma budynkami gospodarczymi, położona w obrębie Mingajny nr 26 gm. Orneta, powiat lidzbarski - księga wieczysta OL1L/00032914/3 za cenę wywoławczą stanowiącą 2/3 wartości według oszacowania tj. za kwotę 325.334 zł.

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka.   

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 13.10.2023r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „Nieruchomość Mingajny”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 16.10.2023r. o godz. 09.50. O przyjęciu oferty zadecyduje sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt V GUp of 110/20. 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
  • Proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
  • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
  • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości nr rachunku: 56 1090 2718 0000 0001 4858 4868.

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15.

Zdjęcia i opis nieruchomości - zobacz