Syndyk Masy Upadłości w upadłości konsumenckiej - ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:  

 

  • udział ½ w nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 o pow. uż. 50,7 m2, położony na parterze i poddaszu budynku nr 15 w miejscowości Solanka gm. Srokowo - KW nr OL1K/00017803/0 wraz z udziałem w 1/6 części udziału we współwłasności budynku i w prawie współwłasności działki nr 132 – KW nr OL1K/00015613/7 za cenę wywoławczą stanowiącą 2/3 wartości według oszacowania tj. za kwotę 21.333,33 zł
  • udział 1/258 w gruntowej niezabudowanej nieruchomości rolnej składającej się z działki nr 152, o pow. 6,49 ha, położonej w miejscowości Solanka gm. Srokowo  woj. warmińsko-mazurskie - KW nr OL1K/00015616/8  za cenę wywoławczą stanowiącą 1/2 wartości według oszacowania  tj. za kwotę 575,00 zł
  • udział 1/6 w nieruchomości stanowiącej działkę nr 148 o pow. 850 m2 zabudowaną drewnianym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 37 m2 , położonej w miejscowości Solanka gm. Srokowo - KW nr OL1K/00017037/9 za cenę wywoławczą stanowiącą 1/2 wartości według oszacowania tj. za kwotę 1.100,00 zł
  • udział ½ w nieruchomości stanowiącej działkę nr 141 o pow. 104 m2 zabudowaną murowanym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 13 m2, położonej w miejscowości Solanka gm. Srokowo - KW nr OL1K/00017054/4 za cenę wywoławczą stanowiącą 1/2 wartości według oszacowania tj. za kwotę 1.075,00 zł

Szczegółowy opis i oszacowania nieruchomości dostępne są w biurze syndyka.  

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 16.03.2023r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „udział w Solance”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 17.03.2023r. o godz. 09.50.

 Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
  • Wskazanie nieruchomości oraz proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
  • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
  • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości nr rachunku: 66 1090 2718 0000 0001 4858 6046.

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15.

Udział 1/258 - działka 152

Udział 1/2 - działka 141

Udział 1/6 - działka 148

Udział 1/2 w lokalu mieszkalnym