Syndyk Masy Upadłości w upadłości konsumenckiej - ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

udział 3/32 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 181/1 o powierzchni 503 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, położonej w miejscowości Woryty 47 gm. Gietrzwałd dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę Wieczystą KW nr OL1O/00091719/0  za cenę wywoławczą stanowiącą 1/2 wartości według oszacowania tj. za kwotę 12.000 zł.

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka.   

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 16.03.2023r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „Udział - Woryty”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 17.03.2023r. o godz. 09.50.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
  • Proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
  • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
  • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości nr rachunku: 85 1090 2718 0000 0001 4858 5704.

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15.

Opis i zdjęcia nieruchomości