Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: 

udział ½ w nieruchomości gruntowej położonej w Dywitach ul. Olsztyńska 22 J – działka nr 321/10 o pow. 1515 m2 zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o pow. 179 m² – księga wieczysta OL1O/00078509/8 za kwotę wywoławczą stanowiącą 1/2 wartość według oszacowania tj. za cenę 210.750 zł.

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka.   

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 15.06.2023r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „Udział – dom w Dywitach”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 16.06.2023r. o godz. 09.50. 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
  • Proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
  • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 4 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
  • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości nr rachunku: 56 1090 2718 0000 0001 4858 4868.

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15

ZOBACZ OPIS NIERUCHOMOŚCI - udział 1/2 dom w Dywitach