Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż po obniżonej cenie: 

udział 1/10 w nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej  budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym na terenie obrębu 0002 Grabowo, działki nr 22/2, 22/1, 21/6 i 3/4  o pow. łącznej 7,82 ha – księga wieczysta OL1N/00001564/0; oraz udział 1/10 w nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie obrębu 0003 Jagarzewo, działka 360 o pow. 1,28 ha, księga wieczysta OL1N/00001266/1 za cenę wywoławczą stanowiącą ½ wartości według oszacowania tj. za kwotę 19.500 zł.  

Szczegółowy opis i oszacowania nieruchomości dostępne są w biurze syndyka.   

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 20.12.2023r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „udział Grabowo/Jagarzewo”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 21.12.2023r. o godz. 09.50. 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
  • Proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
  • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
  • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości nr rachunku: 56 1090 2718 0000 0001 4858 4868.

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15.

OPIS I ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI