Syndyk Masy Upadłości „Zakłady Zbożowe Dystrybucja Centrum” sp. z o.o. w upadłości 

sprzeda Młyn w Olsztynku 

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (działka nr 21) o pow. 0,9997 ha, zabudowanej budynkiem produkcyjnym (Młyn Olsztynek), budynkiem biurowym, 2 magazynów, portierni, trafostacji wraz z przynależnymi do nieruchomości budowlami (silosy zbożowe, punkt przyjęcia zboża, waga samochodowa) oraz linią technologiczną do produkcji mąki i ruchomości. Nieruchomość położona w Olsztynku ul. Mierkowska 2 – księga wieczysta OL1O/00017630/0 za cenę wywoławczą stanowiącą ¾ wartości według oszacowania tj. za kwotę 2.485.500 zł plus podatek VAT.

Opis i oszacowanie do wglądu w biurze syndyka.

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 12.01.2023r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „oferta przetargowa Młyn Olsztynek”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 13.01.2023r. o godz. 9.50. O przyjęciu oferty zadecyduje Rada Wierzycieli powołana w postępowaniu upadłościowym.

 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

    • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
    • Proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
    • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 4 miesiące liczony od daty przyjęcia oferty przez Radę Wierzycieli.
    • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 250.000 zł należy wpłacić na konto syndyka masy upadłości „Zakładów Zbożowych Dystrybucja Centrum” sp. z o.o. w upadłości, nr rachunku: 39 1090 2718 0000 0001 4370 6753.

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15

MŁYN OLSZTYNEK - OPIS NIERUCHOMOŚCI (zobacz)

Linia technologiczna do produkcji mąki