Zarządca w postępowaniu sanacyjnym sprzeda gospodarstwo rolne w Nowych Drygałach gmina Biała Piska

 prawo własności nieruchomości rolnej o pow. 23,1992 ha składającej się z działek nr 29, 68, 131 w obrębie Nowe Drygały (księga wieczysta OL1P/00003988/4), działek nr 1/18, 1/19, 2, 3, 4. 11, 12, 271/10, 271/15 w obrębie Sulimy (księga wieczysta OL1P/00003988/4, OL1P/00009261/4), działek nr 512/6 i 512/8 w obrębie Drygały (księga wieczysta OL1P/00035754/8, OL1P/00035544/3) w gminie Biała Piska wraz z budynkiem mieszkalnym o pow. 195,40 m² i budynkami gospodarskimi o pow. 690,67 m² położonymi na działce nr 29 za cenę 1.470.000 zł. 

Opis i oszacowanie do wglądu w biurze zarządcy.

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 04.02.2022r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „oferta przetargowa gospodarstwo rolne”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 07.02.2022r. o godz. 09.50.

 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

    • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
    • Proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
    • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 50.000 zł należy wpłacić przelewem na konto zarządcy masy sanacyjnej w Santander Bank Polska S.A.  nr rachunku 56 1090 2718 0000 0001 4858 4868.

Zarządca zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15.

OPIS NIERUCHOMOŚCI - gospodarstwo rolne w Nowych Drygałach