Zarządca w postępowaniu sanacyjnym sprzeda gospodarstwo rolne w Dmusach gmina Biała Piska

 

prawo własności nieruchomości rolnej o pow. 393.941 m² składającej się z działek nr 133/8, 134/14, 145/5, 145/8, 180/8 180/9, 180/20, 181, 8/17, 29, 59, 62, 76, 91/1, 96, 97, 177, 180/18 185,2, 194/1, 192/2 w obrębie Dmusy, gmina Biała Piska wraz z budynkiem mieszkalnym o pow. 120 m² i budynkami gospodarskimi o pow. 624 m² na działce 29 oraz działki rolnej nr 8/17 w obrębie Myszki – księgi wieczyste OL1P/00005039/1, OL1P/00042986/5, OL1P/00000686/6, OL1P/00026814/1 za kwotę 2.463.000 zł. 

Opis i oszacowanie do wglądu w biurze zarządcy.

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 06.12.2022r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „oferta przetargowa – gospodarstwo rolne”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 07.12.2022r. o godz. 09.50.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

    • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
    • Wskazanie nieruchomości i oferowaną kwotę (nie niższą niż cena wywoławcza).
    • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 4 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
    • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto zarządcy masy sanacyjnej w Santander Bank Polska S.A.  nr rachunku 56 1090 2718 0000 0001 4858 4868.

Zarządca zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15.

Opis gospodarstwa i zdjęcia