Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

 

DOM w NIDZICY - prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 237/10 o pow. 520 m² zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej w Nidzicy przy ul. Nowomiejskiej 16, księga wieczysta OL1N/00013457/4 za cenę wywoławczą nie niższą niż 45 %  wartości według oszacowania tj. za kwotę 267.300 zł.

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka.   

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 28.02.2024r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „Nieruchomość w Nidzicy”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 29.02.2024r. o godz. 09.50. O wyrażeniu zgody na sprzedaż zadecyduje sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt V GUp 8/09.   

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
  • Proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
  • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
  • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości nr rachunku: 07 1500 1298 1212 9005 7906 0000.

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15.

Opis i zdjęcia nieruchomości - dom w Nidzicy