Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: 

udział 5/8 części w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 91/9, 92/3, 92/8, 92/10 o łącznej powierzchni 0,0837 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Reszlu przy ul. Kolejowej 17A - Kw OL1K/00017991/4 za cenę wywoławczą 80.000 zł.    

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka.   

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 16.03.2023r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „udział w Reszlu”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 17.03.2023r. o godz. 09.50. O przyjęciu oferty zadecyduje sędzia-komisarz.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
  • Proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
  • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
  • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości nr rachunku: 97 1160 2202 0000 0004 7586 8060.

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15

Wyciąg z operatu - opis nieruchomości i zdjęcia