Zarządca w postępowaniu sanacyjnym sprzeda działki w Bartągu i Mykach

 Prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Bartągu, gm. Stawiguda składającej się z działek nr 267/17, 267/18, 267/19, 267/20 i 267/21 o łącznej powierzchni 0,5307 ha – księga wieczysta OL1O/00077520/4 (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), oraz udział 5/9 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Bartągu, gm. Stawiguda opisanej w Kw OL1O/00159337/3, składającej się z działek nr 267/28 i 267/29 (droga wewnętrzna) o łącznej powierzchni 0,1625 za cenę wywoławczą 998.000 zł plus podatek VAT.

 • Prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bartągu gm. Stawiguda składająca się z pięciu działek nr 190/4, 190/5, 190/6, 190/7 i 190/8 o łącznej powierzchni 1,1011 ha (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Nieruchomość opisana w Kw OL1O/00055828/3 za cenę wywoławczą 1.180.000 zł plus podatek VAT.
 • Prawo własności niezabudowanej nieruchomość gruntowej położona w miejscowości Myki gm. Dywity składająca się działek nr 461, 587, 588, 589 o łącznej powierzchni 0,4091 ha (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Nieruchomość opisana w Kw OL1O/00075801/4 za cenę wywoławczą 490.000 zł plus podatek VAT.

Opis i oszacowanie do wglądu w biurze zarządcy.

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 11.05.2022r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „oferta przetargowa Bartąg – Myki”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 13.05.2022r. o godz. 09.50.

 Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
  • Wskazanie nieruchomości i oferowaną kwotę (nie niższą niż cena wywoławcza).
  • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 4 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
  • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto zarządcy masy sanacyjnej w Santander Bank Polska S.A.  nr rachunku 56 1090 2718 0000 0001 4858 4868.

Zarządca zastrzega prawo:

 • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
 • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15

OPIS NIERUCHOMOŚCI - działki w Bartągu o pow. 0,5307 ha

OPIS NIERUCHOMOŚCI - działki w Bartągu o pow. 1,1011 ha

OPIS NIERUCHOMOŚCI - działki w Mykach o pow. 0,4091 ha