Syndyk Masy Upadłości ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

udział ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny pow. uż. 60,1 m2 + piwnica 4,77m2 w Kętrzynie przy ul. Królowej Bony nr 6/21, województwo warmińsko-mazurskie - księga wieczysta OL1K/00039774/7 za cenę wywoławczą nie niższą niż 1/4  wartości według oszacowania tj. za kwotę 22.500 zł.

 Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka.  

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 30.07.2024r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „udział w lokalu mieszkalnym w Kętrzynie”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 31.07.2024r. o godz. 09.50. 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

    • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
    • Proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
    • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
    • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości nr rachunku: 04 1140 2004 0000 3802 8082 9061.

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3, tel. 89 527-07-15.

OPIS I ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI